Neptun Kő

Napjában több százan futnak el mellette - pillantást sem vetve rá. Napjában több százan sétálnak el mellette, s közülük csak néhányan veszik észre. Egy töredéknek látszó, kopott, olvashatatlan feliratú kő a Margitsziget keleti oldalán, az Építők Margitszigeti Diák Kajak Club vízitelepének ÉK-i csücskében, a kerítés és a futópálya közé beszorítva. (1. kép)

Sem a városlakók, sem az itt edző sportolók, sem konkrétan az evezősök nem tudják, hogy az evezős sport egy első világháborús emlékművéről van szó. Annál többet, hogy első világháborús emlékmű, alkotója ismeretlen még a kutató szakembernek sem sikerült megtudnia róla. (Rajna György: Budapest köztéri szobrainak katalógusa. Budapesti Városszépítő Egyesület, Bp. 1989. 403. o. 7957 sorszám.) Csak a legidősebb evezősök ismerik a tényt, s ahogy Kammermayer Oszkár felhívta a kőre az én figyelmemet, úgy osztom meg történetét minden mai evezőssel.

Ahol a kő ma áll, azon a partszakaszon, a Margitszigeti Gyógyfürdő Igazgatóságától bérelt telken állt a Neptun Budapesti Evezős Egylet kőháza. Az egylet 1923. évi jelentésében a 6. oldalon olvashatjuk:
"Választmányunk munkálkodása során foglalkozott hősi halottaink emlékének megörökítése iránt fennálló kegyeletes kötelezettségünk lerovása tárgyával."

Az emlékkő 1925-ben készült el. A Nemzeti Sport 1925. július 15-i számában a 6. oldalon egy a felavatási ünnepségről szóló előzetes híradás jelent meg A Neptun hősi halált halt tagjainak emlékműve címmel, ami egyben meghívóként is funkcionált:
"...Az egylet a hősi halottak hozzátartozóit az ünnepélyes leleplezésre ezúton is meghívja."

A Nemzeti Sport 1925. július 22-i számának Evezés rovatában az alábbiak olvashatók az ünnepségről:
"A Neptun budapesti evezős egylet megkapó ünnepség keretében leplezte le klubházának kertjében a napokban a hazáért hősi halált halt kilenc egyleti tag emlékére állított kőemléket. Az ünnepségen a hősi halottak hozzátartozóin kívül nagy és előkelő közönség vett részt. A bajtársi együttérzésnek szép és magasztos tanujelét adták ismételten a többi egyletek, amennyiben az emlékünnepélyen igen nagy számmal vettek részt. Az ünnepség a magyar Hiszekeggyel vette kezdetét, melyet az Acélhang dalárda adott elő Noseda Károly vezetésével. Dr. Perger Ferenc megnyitója után dr. Kesztler Ede egyleti tag nagy hatást ért el Végváry irredenta versével. Az egylet ünnepi szónoka dr. Ráth Endre volt, aki mély hatást keltve áldozott az elesettek emlékének. A MAC koszorúját Durand Félix, a Hitelbank evezős osztályáét pedig Fabri Imre helyezte el lelkes szavak kíséretében. Az ünnepség a Himnusz hangjaival ért véget."

Az egylet 1925. évi jelentése (4-5. o.) e szavakkal számol be az eseményről:
"Mindnyájunk kegyeletes óhajtása teljesült, amidőn hősi halált halt tagtársaink emlékére a csónakdánk kertjében felállított emlékkövet augusztus 2-án megható ünnepség keretében lelepleztük. Az ünnep a magyar Hiszekegy éneklésével kezdődött, melyet Noseda Károly vezényletével az Acélhang dalárda adott elő. Elnökünk megnyitója után Kesztler Ede tagtársunk Végvárytól irredenta verset szavalt nagy hatással, az ünnepi szónoklatot Ráth Endre dr. tagtársunk tartotta, mélyen meghatva a jelenlévőket, akik között a honvédelmi miniszter úr képviseletében Szabó Béla ezredes, továbbá egyletünk több volt és számos jelenlegi tagja, szövetségünk, a fővárosi és a dunavidéki társegyletek képviselői rótták le kegyeletüket hősi halott tagtársaink emléke iránt, kiknek elvesztése egyletünk vezetőségében is pótolhatatlan űrt hagyott hátra."
A jelentés 3. oldalán fénykép is látható az emlékműavatásról: (2. kép)

Amint látjuk, egyik forrásból sem tudjuk meg az emlékmű készítőjének nevét és a kő feliratát. Ez utóbbit azonban rekonstruálni tudjuk. Az egylet 1923. és 1924. évi jelentéseiben a tagnévsor felsorolását megelőzően (mindkét esetben a 10. oldalon) vastag gyászkeretben olvasható kilenc név. A kőbe vésett feliratból még látható kereszt, és ...PR... ...RI... szótöredékek elhelyezkedéséből nagyon valószínűnek látszik, hogy a kőre ugyanez a felirat került! (3-4. kép)

Kedves sporttársak, akik ezentúl is naponta elhaladtok az emlékkő mellett, a fentiek ismeretében hajtsatok fejet a Neptun evezősök 80 évvel ezelőtt felavatott emléke előtt! És közösen gondolkodjunk el azon, hogyan lehetne megóvni a további - ne adj' isten végső - pusztulástól!

Kisfaludi Júlia

Taxonomy upgrade extras: