2014. évi rendes közgyűlés

A MESZ 2014. évi rendes közgyűlése

2014. május 20.

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MESZ közgyűlését 2014. május 20 -án (kedd) 15:00 órára hívja össze.

Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti konferencia terem

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

 

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 

                napirend előtti köszöntések/megemlékezések/díjátadások

  1. az elnökség 2013. évi szakmai és a Számviteli Törvény szerinti pénzügyi beszámolója,a mérleg és a 2013. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
  1. a felügyelő bizottság írásbeli beszámolójának elfogadása
  2. a MESZ szakbizottságainak írásbeli beszámolói
  3. felügyelő bizottsági tag megválasztása
  4. a sportág stratégiai fejlesztési koncepció módosítása, megújítása
  5. az alapszabály módosítása
  6. az éves tagdíj mértékének megállapítása
  7. hitelfelvétel megerősítése
  8. a 2014.évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása

Felhívjuk a Tagszervezetek szíves figyelmét a közgyűlésen való részvételt az alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§).

Emlékeztetjük a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig minden Tagszervezetnek be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) a  Tagszervezet nevében a képviseleti jogot gyakorolják. A képviseletre vonatkozó jogosultságot a nyilvántartó bíróság által kiadott eredeti kivonatottal kell igazolni. A bírósági kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű. Amennyiben nem a bírósági kivonaton képviseletre jogosult személy kívánja személyesen gyakorolni a közgyűlésen a Tagszervezet képviseleti jogát, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell a közgyűlésre vonatkozó képviseleti jogosultságot igazolni.

 

A meghatalmazást, amely nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű, a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a bírósági kivonat szerinti képviseletre jogosult személy (személyek) aláírásával fogadja el a bizottság.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

 

A MESZ elnöksége az alapszabály 18§ (4) pontja alapján eljárva a felügyelő bizottsági tag választásához jelölő bizottságot választott. A jelölő bizottság tagjaival és a jelölésre vonatokozó eljárásról a MESZ minden tagszervezete számára tájékoztatás küldött 2014. 04. hó 03. napján. Kérjük, aki nem kapott tájékoztatást, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Felhívjuk a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. május 20. 16:00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az eredeti közgyűlés napirendjével.

A költségtakarékosság és a környezetvédelem jegyében a közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján: http://www.hunrowing.hu/2014evi-rendes-kozgyules

Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy megváltozott, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Budapest, 2014. április 17.

 

dr. Regényi Tamás elnök
A Magyar Evezős Szövetség
elnöksége képviseletében

 

 

 

Letölthető közgyűlési anyagok: